LO image

Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Hong Kong voor Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs maakt instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en voorbereiding op een Nederlands examen mogelijk. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Onze leerlingen volgen na schooltijd op de French International School 2 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Verder krijgen zij een huiswerkopdracht van ten minste één uur.
Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

In de praktijk: Unit ‘Leven in het buitenland’

Onze leerlingen werken aan hun literaire vaardigheden. Zij verdiepen zich in de vraag of  het leven in het buitenland van invloed is op hun persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen lezen het boek ‘Heimwee naar hagelslag’ en maken daar een boekverwerkingsopdracht over. Verder doen onze leerlingen onderzoek naar de emigratiegeschiedenis van Nederlanders en als opdracht schrijven zij een informele brief en maken ze een poster.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

LO img