LO image

Nederlandse Taal en Cultuur basisonderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Muscat voor Nederlandstalige leerlingen in het basis- of primair onderwijs is gericht op de taaldomeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Door in te spelen op de huidige tijdgeest en de internationale omgeving waarin uw kind opgroeit, stimuleren wij uw kind zijn eigen taalkennis in te zetten om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Onze leerlingen volgen na schooltijd op de British School Muscat (BSM) of op de PDO School 3 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. Uw kind werkt aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Ons lesprogramma is aanvullend op het onderwijs dat uw kind op de dagschool krijgt. Door taken te geven die aansluiten op de eigen ervaringen en de omgeving van uw kind, wordt het belang van de Nederlandse taal en cultuur duidelijk. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen een intrinsieke motivatie ontwikkelen om zich alle taaldomeinen eigen te maken.

In de praktijk: Unit ‘Who we are’

Onze leerlingen leren over de verschillen tussen mensen, waar iedereen vandaan komt en waar jij als mens voor staat. In groep 3/4 maken de leerlingen raadsels en versturen deze als post naar hun familie. Groep 5/6 maakt een schoolkrant, waarin de kinderen de opgedane kennis over het menselijk lichaam delen. De leerlingen uit groep 7/8 bereiden een presentatie voor over hun eigen persoonlijkheid en via interviews proberen zij nog meer over elkaar te weten te komen.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

 

LO img